Η ενεργειακή απόδοση των αποτεφρωτηρίων απορριμμάτων της ΕΕ είναι φρικτά χαμηλή, σύμφωνα με νέα μελέτη

9
Η ενεργειακή απόδοση των αποτεφρωτηρίων απορριμμάτων της ΕΕ είναι φρικτά χαμηλή, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα από Zero Waste Europe (ZWE) διαπιστώνει ότι η απόδοση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποτέφρωσης απορριμμάτων της ΕΕ είναι φρικτά χαμηλή.

Η μελέτη «Αποτελεσματική ανάκαμψη: η απόδοση των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης της ΕΕ» γίνεται από Equanimator διαπίστωσε ότι η τυπική απόδοση της παραγωγής ενέργειας, ειδικά όταν παράγεται μόνο ηλεκτρική ενέργεια, είναι περίπου στα μέσα της δεκαετίας του ’20 στις καλύτερες περιπτώσεις. Αυτό συγκρίνεται ελάχιστα με τα ποσοστά περίπου 35% για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα και 55% για τις μονάδες αεριοστροβίλου συνδυασμένου κύκλου (CCGT).

Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, συγκριτικά, όσον αφορά την παραγωγή θερμότητας, αλλά ακόμη και εδώ, η απόδοση δεν είναι καλύτερη από αυτή των οικιακών λεβήτων αερίου. Η κατάσταση επιδεινώνεται – οι εκπομπές ουσιαστικά διπλασιάζονται, τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το αέριο – όταν οι εκπομπές μη ορυκτών CO2 από την αποτέφρωση απορριμμάτων θεωρούνται.

Επιπλέον, η μελέτη αμφισβητεί τη μάλλον αυθαίρετη βάση για τη διάκριση μεταξύ αποτέφρωσης διάθεσης (D10) και ανάκτησης (R1). Το όριο ενεργειακής απόδοσης που ορίστηκε με τον τύπο R1 που καθορίστηκε για να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτεφρωτηρίων διάθεσης απορριμμάτων και ανάκτησης είναι κάτι που επιτυγχάνεται πολύ εύκολα. Το όριο R1 θα μπορούσε να επιτευχθεί σε αποδόσεις τόσο χαμηλές όσο και 16,5% καθαρής απόδοσης. Συνεπώς, η έκθεση συνιστά την εγκατάλειψη της ανούσιας διάκρισης μεταξύ της αποτέφρωσης D10 και R1.

Ο Janek Vähk, συντονιστής του προγράμματος για το κλίμα, την ενέργεια και την ατμοσφαιρική ρύπανση της ZWE, λέει: «Η έκθεση παρέχει στοιχεία ότι η καύση αποβλήτων για ενέργεια είναι μια πολύ αναποτελεσματική διαδικασία και ως εκ τούτου η πτυχή της ανάκτησης ενέργειας συχνά υπερτονίζεται από ορισμένους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη απαλλαγή από τον άνθρακα καθιστά ολοένα και πιο δύσκολο να θεωρηθούν τα απόβλητα ως κατάλληλη πηγή ενέργειας, επομένως η ανάγκη ανάκτησης ενέργειας από τα απόβλητα που οδήγησε στον τύπο R1 είναι ξεπερασμένη

Dominic Hogg, Διευθυντής του Equanimator:Η περίπτωση διάκρισης μεταξύ «ανάκτησης» και «απόρριψης» για λόγους ενεργειακής απόδοσης είναι πάντα αμφισβητήσιμη. Οι αποτεφρωτήρες υποχρεούνται, από το νόμο, να ανακτούν τη θερμότητα στο μέτρο του δυνατού, και οποιαδήποτε ουσιαστική διάκριση θα είχε αποκλείσει σημαντικό ποσοστό των εγκαταστάσεων λειτουργίας. Αντίθετα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, περίπου το 98% όλων των αστικών απορριμμάτων που αποτεφρώνονται αντιμετωπίζεται σε εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως «ανάκτηση». Αυτό υποδηλώνει ότι το «όριο αποτελεσματικότητας» έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνεται πολύ εύκολα. Δεδομένων των μειωμένων οφελών από την αποτέφρωση καθώς τα ενεργειακά συστήματα απελευθερώνονται από τον άνθρακα, είναι καιρός να καταργηθεί αυτή η διάκριση και να ταξινομηθούν εκ νέου όλοι οι αποτεφρωτήρες ως εγκαταστάσεις διάθεσης

Η χαμηλή απόδοση παραγωγής της αποτέφρωσης οδηγεί σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχεδόν διπλάσιες από εκείνες που σχετίζονται με την παραγωγή φυσικού αερίου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η ZWE καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας Πλαισίου για τα Απόβλητα:

  • να αφαιρεθεί ο τύπος R1 στο παράρτημα II της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα, έτσι ώστε η αποτέφρωση αστικών αποβλήτων να μην μπορεί πλέον να ταξινομηθεί ως «ανάκτηση»·
  • θέσπιση στόχου παραγωγής μικτών (υπολειμματικών) αστικών αποβλήτων 100 kg κατά κεφαλήν έως το 2035, για να μετατοπιστεί η εστίαση από τη διάθεση των αποβλήτων στην αντιμετώπιση της παραγωγής μικτών αποβλήτων κατά πρώτο λόγο.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ


Σημειώσεις για συντάκτες:

Σημείωση: «Όταν υπάρχουν δύο σειρές για ένα δεδομένο κράτος μέλος, αυτό αντικατοπτρίζει τη συζήτηση στην κύρια έκθεση σχετικά με την καθαρή θερμογόνο δύναμη (NCV) των αποβλήτων που χρησιμοποιούνται στις εκτιμήσεις της αποδοτικότητας της παραγωγής σε ένα δεδομένο κράτος μέλος. Όπου αυτό δεν έχει καταστεί σαφές, έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση με χρήση περισσότερων του ενός αριθμών για το NCV (βλ. δεύτερη στήλη στον Πίνακα).

Bir cevap yazın